Öppenvård

Erbjuder familjestödjande öppenvårdsinsatser på frivillig grund. Förebyggande såväl som akut problematik. Förändringsinriktade och kompensatoriska stödinsatser för familjer, barn och ungdomar. Insatsen kan bestå av familjebehandling, samarbets- och påverkanssamtal, medling samt ART-grupper för ungdomar, vilka är delar av de områden kring vilka vi har ett brett kunnande.

Kan även genom ett brett nätverk av professionella aktörer erbjuda kontaktmannaskap, samtals- och familjestöd utifrån kognitva och lösningsfokuserade modeller till män och kvinnor såväl som för par och ungdomar. Renodlade psykologsamtal av leg. psykolog eller annat terapeutisk behandlingsarbete med inslag av RePulse och Motiverande Samtal (MI). Allt utifrån målgrupps behov.
Michael har en bred erfarenhet av öppenvårdsinsatser i privat såväl som i kommunal regi. Den primära målgruppen har varit utåtagerande och ofta aggressiva ungdomar, eller familjer med familjevåldsproblematik.
Syftet med kontakten kan vara att tillägna familjen verktyg för konflikthantering och föräldraskap. Bistå i kontakt med skolan. Synliggöra barnet/barnen i familjen och medverka till förbättring för det/den. Se och stärka möjligheter och resurser hos de olika familjemedlemmarna och i deras nätverk. utröna vilka och arbeta med de kompensatoriska insatser som behövs framöver för familjen…mm.

Kontakta oss för att rådfråga kring just er situation.

 

Se Press för artiklar kring tidigare ppdrag, samt Referenser.

 

NUMERA HAR ALL ÖPPENVÅRD ÖVERGÅTT TILL:

Michael & Michael Öppenvård